Dweud eich Barn

Rydym yn awyddus i glywed eich adborth ar ein cynlluniau ar gyfer siop fwyd gymunedol newydd ar Ffordd Caernarfon. Bydd yr adborth a gyflwynwyd cyn dydd Gwener 22 Mawrth 2019 yn cael ei adolygu gan dîm y prosiect a’i ystyried cyn cyflwyno’r cynlluniau terfynol i Gyngor Gwynedd.

Step 1 of 2

 • Datganiad Preifatrwydd

  Trwy lenwi’r ffurflen hon ar-lein, rydych chi’n cytuno y gallwn gadw a phrosesu eich data personol mewn perthynas â’r gweithgarwch ymgynghori cyhoeddus hwn.

  • Byddwn yn rhannu eich data personol gyda thîm cynllunio Aldi yn unig, at ddibenion gwerthuso cynllunio yn unig.
  • Ni ddefnyddir eich data personol adnabyddadwy at unrhyw ddibenion eraill heb eich cydsyniad.

  Byddwn yn defnyddio eich data i:

  • Anfon diweddariadau i chi am y prosiect (os byddwch yn darparu eich manylion cyswllt i ni).
  • • Datblygu Datganiad o Ymgynghori Cymunedol (neu ddogfen debyg) am yr ymgynghoriad cyhoeddus hwn a fydd yn cael ei gyflwyno i’r awdurdod cynllunio neu gorff tebyg; bydd hon yn ddogfen fydd ar gael yn gyhoeddus. Bydd eich sylwadau’n ddienw, a byddwn yn eich enwi yn yr adroddiadau hyn gyda’ch caniatâd clir yn unig.

  Os byddwch yn darparu eich manylion cyswllt i ni, efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi i ofyn mwy am y sylwadau a wnaethoch.

  Rydym yn awyddus i glywed eich adborth ar ein cynigion am siop fwyd gymunedol newydd ar Ffordd Caernarfon.

 • Eich manylion

 • Os byddwch yn dewis peidio â llenwi pob rhan o'r adran hon, ni fyddwn yn gallu cynnwys eich sylwadau yn y broses ymgynghori.

 • Eich manylion cyswllt

 • Byddwn yn defnyddio'r manylion hyn i gysylltu â chi a byddwn yn eich diweddaru ar y cynigion. Does dim rhaid i chi lenwi'r adran hon pe byddai'n well gennych ni wnaethom gysylltu â chi.